Lisa Tormena / Direttore responsabile

Matteo Lolletti / Direttore editoriale

Marco Bacchi / Redattore senior

Matteo Lelli / Redattore senior

Johnny Bergamini / Redattore

Federica Berlanda / Redattrice

Sofia Calderone / Redattrice

Miriam Ferrieri / Redattrice

Emilio Occhialini / Redattore

Carolina Riccardi / Redattrice

Silvia Strada / Redattrice

Paolo Utili / Redattore

Elisa Valentini / Redattrice